Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku tryb kierowania i przyjęcia nowego uczestnika do Domu przebiega w następujący sposób:

  • wniosek o przyjęcie do ŚDS osoba zainteresowana lub jej rodzic bądź opiekun prawny składa w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku,
  • do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
  • skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej,
  • Dyrektor ŚDS w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej ustala termin przyjęcia do ŚDS.

Do ŚDS nie są przyjmowane osoby, które:

  • ze względu na swój stan zdrowia wymagają specjalistycznego leczenia,
  • wymagają specjalnych warunków bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, których zapewnienie nie jest możliwe przez ŚDS,
  • zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób przebywających w ŚDS.
  • uczestnik, który w sposób rażący, nagminnie narusza ustalone normy współżycia albo stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego lub fizycznego innych uczestników oraz pracowników ŚDS może zostać skreślony z listy uczestników.
  • decyzję administracyjną o skreśleniu z listy uczestników ŚDS wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora ŚDS.