Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku został utworzony 1 lutego 2001 roku i początkowo był komórką organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Od 1 lutego 2019 r. placówka została wyodrębniona ze struktur MGOPS, stając się jednostką organizacyjną Gminy Czersk.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czersk.

Przyjęcie do ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych (dawniej Ośrodka Pomocy Społecznej) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna.

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, a główne cele zajęć to:
1) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny,
3) przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości – organizowanie sobie czasu wolnego,
4) nauczanie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie oraz rodzinie i społeczeństwie,
5) rozwój sprawności ruchowej i manualnej,
6) umożliwianie rozrywki i rekreacji,
7) udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej i poradnictwa w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
8) organizowanie pobytu uczestników w ŚDS z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych,
9) rehabilitacja fizyczna i psychologiczna,
10) aktywizacja w kierunku uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej,
11) zapewnienie oparcia i pomocy rodzinom uczestników.

W ramach terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są następujące pracownie:
– pracownia rękodzielnicza,
– pracownia plastyczna,
– pracownia kulinarna,
– pracownia stolarska,
– pracownia socjoterapeutyczna,
– pracownia komputerowa,
– sala rehabilitacyjna.

W Środowiskowym Domu Samopomocy jest powołana Rada Domu działająca jako reprezentant i rzecznik interesów uczestników. Ośrodek współpracuje z innymi placówkami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.