Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019


Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku informuje o możliwości przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie uzyskają czas dla siebie.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
 
Środki pochodzące z programu w ramach opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 
Podmiotami uprawnionymi do składnia wniosków są gminy i powiaty. Termin składania wniosków do wojewody – 30 kwietnia 2019 roku.
 
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Burmistrza Czerska ds. Osób Niepełnosprawnych i Polityki Senioralnej Jolantą Lipską – telefon: 507 730 636,  adres mailowy: dyrektor@sds.czersk.pl

Leszek

Comments are closed.